Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ: ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΩΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. 

Το Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. με την απόφαση 343 θέμα 25 της 23/4/2015 συνεδρίασης και η Διοικούσα Επιτροπή Υγειονομικών με την απόφαση αριθ.53/6-3-2015, ενέκρινε τη φιλοξενία 2400 παιδιών, που ασφαλίζονται στον ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ και έχουν γεννηθεί από 1/1/2001 έως 31/12/2009 σε παιδικές κατασκηνώσεις με τις οποίες έχει συμβληθεί το Ε.Τ.Α.Α., για τρεις (3) περιόδους είκοσι δύο (22) ημερών η κάθε μία. 

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει με εισοδηματικά κριτήρια, όπως αναφέρεται στη σχετική αίτηση. Το όριο των 2400 παιδιών θα προκύψει από την συμπλήρωση του αριθμού των παιδιών σε συνδυασμό με το Ε1. Για τον υπολογισμό του ποσού αθροίζονται όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα της πηγής που προέρχονται και για τους 2 συζύγους (μισθωτές υπηρεσίες , ελεύθερο επάγγελμα, ενοίκια, τόκοι καταθέσεων κ.λ.π. 

Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση για την υποβολή του Ε1 και για καμιά κατηγορία ασφαλισμένων. 

Από τις τυχόν κληρώσεις των υπεράριθμων παιδιών σε κατασκηνώσεις και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται και μόνο για αυτές , τα παιδιά των πολυτέκνων με την προσκόμιση της κάρτας πολυτέκνων, τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών , προσκομίζοντας υποχρεωτικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, αποκλειστικά και μόνο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Τομέα Υγειονομικών στην Αθήνα, στη Δ/νση του Τομέα Υγειονομικών Θεσσαλονίκης, καθώς και στα Τμήματα και Γραφεία Τ.Υγειονομικών Πειραιά, Αχαϊας, Τρίπολης, Μεσσηνίας, Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας Κοζάνης, Ιωαννίνων, Έβρου, Λέσβου, Ρόδου, Σερρών και Ηρακλείου, για την 1η, 2η 3η 4η περίοδο από 2 Ιουνίου 8.00 π.μ έως 10 Ιουνίου 13.00 μ.μ. πέραν των οποίων καμία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή. 

Οι Υγειονομικοί που υποβάλλουν αίτηση θα έχουν μαζί τους απαραιτήτως το ασφαλιστικό τους βιβλιάριο, το Ε1 ή το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2014 και μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, για κάθε παιδί προκειμένου να εκδοθεί από την Υπηρεσία η κάρτα κατασκηνωτή (η φωτογραφία στην κάρτα κατασκηνωτή μονογράφεται και σφραγίζεται από τον υπάλληλο). 

Ταυτόχρονα με την αίτηση θα υποβάλλεται υποχρεωτικά και η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, του γονέα που ασφαλίζει το παιδί, στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει καταχωρηθεί στον Ηλεκτρονικό Φάκελο θεώρηση ασφαλιστικής ικανότητας για τον ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη και έχουν πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο . 

Αν μετά τον έλεγχο της Υπηρεσίας προκύψει ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα, η αίτηση δεν ισχύει, χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

Η κάρτα κατασκηνωτή και η Υπεύθυνη Δήλωση προσέλευσης υπογράφονται από τους γονείς και είναι απαραίτητες για την παράδοση του παιδιού στην Κατασκήνωση. 

Επισημαίνουμε ότι η Υπεύθυνη Δήλωση αποχώρησης δίδεται στον ασφαλισμένο για να συμπληρωθεί , να υπογραφεί και να δοθεί στην κατασκήνωση κατά την αποχώρηση του παιδιού από αυτήν. 

Οι γονείς μπορούν να επισκεφθούν τις κατασκηνώσεις της προτίμησής τους για να έχουν άμεση αντίληψη των εγκαταστάσεων. 

Πληροφορίες παρέχονται στο www.tsay.gr ,στο Ε.Τ.Α.Α.-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ στην Αθήνα , στη Δ/νση του Τομέα Υγειονομικών Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο 2310-513458, στο Τμήμα Πειραιά 210-4125805, καθώς και στα Τμήματα Αχαΐας 2610-270511,Ηρακλείου 2810-330341, Έβρου 25510-80262, Λάρισας 2410-250448, Ιωαννίνων 26510-27868 , τα Γραφεία του Τομέα Υγειονομικών, Κοζάνης, Τρίπολης 2710-234715, Μαγνησίας 24210-29540, Φθιώτιδας 22310-47462, Μυτιλήνης 22510-29348, Μεσσηνίας 27210-94866, Καρδίτσας 24410-47094, Ρόδου 22410-23466, Σερρών 23210-22202 . 

Επίσης σας πληροφορούμε ότι εξακολουθεί να ισχύει για το Τομέα η μη συμμετοχή των ασφαλισμένων στο ημερήσιο τροφείο. 

Καταστάσεις με τις συμβεβλημένες κατασκηνώσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α και του Τομέα Υγειονομικών, όπου έχουν ήδη αναρτηθεί τα έντυπα των αιτήσεων, η υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης και αποχώρησης και η κάρτα κατασκηνωτή, μόλις εγκριθούν από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.

Πριν την έναρξη της 1ης κατασκηνωτικής περιόδου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr οι κατασκηνώσεις που τους έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

1. Πριν την έναρξη της 1ης κατασκηνωτικής περιόδου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr οι κατασκηνώσεις που τους έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας .Αν η κατασκήνωση της επιλογής σας δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο, ο Τομέας Υγειονομικών δεν θα καταβάλει την δαπάνη. 
 2. Να αναγράφεται το επώνυμο του/των παιδιού(-ών) στην αίτηση και ο Α.Μ.Κ.Α. 
3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο με το σχετικό έντυπο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, www.tsay.gr. 
4. Δεν γίνονται δεκτές σε καμιά περίπτωση αλλαγές στην κατασκήνωση και την περίοδο που δηλώθηκε αρχικά. 
5. Υποβάλλεται χωριστή αίτηση για αδέρφια που επιθυμούν άλλη περίοδο ή άλλη κατασκήνωση. 
6. Στην αίτηση πρέπει υπάρχει σφραγίδα με το όνομα του υπαλλήλου που την παραλαμβάνει. 
Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

ΤΣΑΥ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

Μετά από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ αποφασίστηκε η παράταση της διορίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του Β' εξαμήνου 2014 έως 31/1/2015.

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

ΤΣΑΥ: ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 2015

Συνδεθείτε με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τομέα στο www.tsay.gr (μέσω internet Explorer) προκειμένου να διαπιστώσετε αν έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά για εσάς και τα προστατευόμενα παιδιά που έχουν γεννηθεί έως 31-12-1996, η θεώρηση του 2015 στο πεδίο βιβλιάρια του Ηλεκτρονικού σας φακέλου (Η.Φ.Α).
Η ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος για την θεώρηση του 2015, αφορά τους υγειονομικούς ελεύθερους επαγγελματίες , έμμισθους του Ε.Σ.Υ. , εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα και εμμίσθους υγειονομικούς σε διαγνωστικά κέντρα, κλινικές , φαρμακευτικές εταιρίες κ.λ.π που έχουν πλήρως ενημερωμένο ηλεκτρονικό φάκελο,
Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθείτε στις Υπηρεσίες του Τομέα της περιοχής σας για σχετική ενημέρωση.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δεδομένου ότι στο πρόγραμμα ασφαλιστικής ικανότητας "ΑΤΛΑΣ" αποστέλλονται τα ηλεκτρονικά αρχεία του Ταμείου.
Οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο δικαίωμα περίθαλψης άμεσων και έμμεσων μελών και οι σχετικοί περιορισμοί που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου εξακολουθούν να ισχύουν.
Για τις συζύγους που έχουν ασφαλιστεί ως προστατευόμενα μέλη, θα πρέπει αφού διαπιστωθεί η θεώρηση του άμεσα ασφαλισμένου για το 2015 να προσέλθουν στην υπηρεσία με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου www.tsay.gr –περίθαλψη- δικαίωμα περίθαλψης άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ. 191/2005 (ΦΕΚ Α΄234/27-9-2005.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ
"ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ"
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

ΤΣΑΥ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

Από σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2014 είναι διαθέσιμα τα ειδοποιητήρια Β΄εξαμήνου 2014 για τους ελεύθερους επαγγελματιες από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας www.tsay.gr

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΑΥ: ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 2015

15/09/2014

Μετά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» για τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης –Ασφαλιστικής Ικανότητας ,θα καταχωρηθεί ηλεκτρονικά η θεώρηση της ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας σε είδος για το 2015 για τους ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες ιατρούς , φαρμακοποιούς , οδοντιάτρους και κτηνιάτρους, που έχουν θεωρημένο βιβλιάριο έως 31-12-2014 και έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές τους. 

Από 1-11-2014 θα πρέπει να συνδεθείτε με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τομέα στο www.tsay.gr προκειμένου να διαπιστώσετε αν έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά για εσάς και τα προστατευόμενα παιδιά που έχουν γεννηθεί έως 31-12-1996, η θεώρηση του 2015 στο πεδίο βιβλιάρια του Ηλεκτρονικού σας φακέλλου (Η.Φ.Α). 
Για τους εμμίσθους υγειονομικούς που έχουν πλήρως ενημερωμένο Ηλεκτρονικό Φάκελο θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ταμείου. 
Για τις συζύγους που έχουν ασφαλιστεί ως προστατευόμενα μέλη, θα πρέπει αφού διαπιστωθεί η θεώρηση του άμεσα ασφαλισμένου για το 2015 να προσέλθουν στην υπηρεσία με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου www.tsay.gr –περίθαλψη- δικαίωμα περίθαλψης άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων.

Τμήμα Παροχών Ανοικτής Περίθαλψης

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

ΤΣΑΥ: ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2014


      Το Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. με την απόφαση 287 θέμα 35 της 8/5/2014 συνεδρίασης και η Διοικούσα Επιτροπή Υγειονομικών με την  απόφαση αριθ.62/28-3-2014, ενέκρινε  τη φιλοξενία 2300 παιδιών, που ασφαλίζονται στον ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  και έχουν γεννηθεί από 1/1/2000 έως 31/12/2008 σε παιδικές κατασκηνώσεις με τις οποίες έχει συμβληθεί, για τρεις (3) περιόδους είκοσι δύο (22) ημερών η κάθε μία.
Η επιλογή των παιδιών θα γίνει με εισοδηματικά κριτήρια, όπως αναφέρεται στη σχετική αίτηση. Το όριο των 2300 παιδιών θα προκύψει από την συμπλήρωση του αριθμού των παιδιών σε συνδυασμό  με το Ε1. Για τον υπολογισμό του ποσού αθροίζονται όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα της πηγής που προέρχονται και για τους 2 συζύγους (μισθωτές υπηρεσίες , ελεύθερο επάγγελμα, ενοίκια, τόκοι καταθέσεων, ακαθάριστα έσοδα από ατομική επιχείρηση κ.λ.π.
Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση για την υποβολή του Ε1 και για καμιά κατηγορία ασφαλισμένων.
Από τις τυχόν κληρώσεις των υπεράριθμων παιδιών σε κατασκηνώσεις και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται και μόνο για αυτές , τα παιδιά των πολυτέκνων με την προσκόμιση της κάρτας πολυτέκνων, τα ορφανά, τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών , προσκομίζοντας υποχρεωτικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .    
            Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στην Κεντρική Υπηρεσία του Τομέα Υγειονομικών  στην Αθήνα, στη Δ/νση του Τομέα Υγειονομικών Θεσσαλονίκης, καθώς και στα Τμήματα, Γραφεία και  Αντιπροσωπείες του Τομέα Υγειονομικών  της Περιφέρειας, για την 1η, 2η 3η 4η περίοδο από 6 Ιουνίου 8.00 π.μ  έως 12 Ιουνίου 13.00 μ.μ.  πέραν των οποίων καμία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή
     Οι Υγειονομικοί που υποβάλλουν αίτηση θα έχουν μαζί τους απαραιτήτως το ασφαλιστικό τους βιβλιάριο, το Ε1 ή το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2013,τα βιβλιάρια ασθενείας των παιδιών θεωρημένα για το 2014, τον Α.Μ.Κ.Α, και μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, για κάθε παιδί προκειμένου να εκδοθεί από την Υπηρεσία η κάρτα κατασκηνωτή (η φωτογραφία στην κάρτα κατασκηνωτή μονογράφεται και σφραγίζεται από τον υπάλληλο).
  Η κάρτα κατασκηνωτή και η Υπεύθυνη Δήλωση προσέλευσης υπογράφονται από τους γονείς και είναι απαραίτητες για την παράδοση του παιδιού στην Κατασκήνωση.
 Επισημαίνουμε ότι  η Υπεύθυνη Δήλωση αποχώρησης δίδεται στον ασφαλισμένο για να συμπληρωθεί , να  υπογραφεί και να δοθεί στην κατασκήνωση κατά την αποχώρηση του παιδιού από αυτήν.
      Οι γονείς μπορούν να επισκεφθούν τις κατασκηνώσεις της προτίμησής τους για να έχουν άμεση αντίληψη των εγκαταστάσεων.
      Πληροφορίες παρέχονται  στο www.tsay.gr ,στο Ε.Τ.Α.Α.-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ στην Αθήνα , στη Δ/νση του Τομέα Υγειονομικών Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο 2310-513458, στο Τμήμα Πειραιά  210-4125805, καθώς και  στα Τμήματα Αχαΐας ,Ηρακλείου, Έβρου, Λάρισας, Ιωαννίνων, τα Γραφεία του Τομέα Υγειονομικών, Κοζάνης, Τρίπολης, Μαγνησίας, Φθιώτιδας ,Μυτιλήνης , Μεσσηνίας, Καρδίτσας, Ρόδου, Σερρών  και τις Αντιπροσωπείες  της Περιφέρειας.  
     Οι Υγειονομικοί που υποβάλουν αίτηση για κατασκήνωση, πρέπει να αναφέρουν ότι έχουν ενημερωμένο ηλεκτρονικό φάκελο ,θεωρημένα βιβλιάρια ασθενείας για το 2014 και ότι ο ίδιος και τα παιδιά του ασφαλίζονται μόνο στον Τομέα Υγείας Υγειονομικών.
    Επίσης σας πληροφορούμε ότι εξακολουθεί να  ισχύει για το Τομέα  η  μη συμμετοχή των ασφαλισμένων στο ημερήσιο τροφείο.
   Καταστάσεις με τις συμβεβλημένες κατασκηνώσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α και του Τομέα Υγειονομικών, όπου έχουν ήδη αναρτηθεί τα έντυπα των αιτήσεων, η υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης και αποχώρησης και η κάρτα κατασκηνωτή, μόλις εγκριθούν από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
Πριν την έναρξη της 1ης κατασκηνωτικής περιόδου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr οι κατασκηνώσεις που τους έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας
ΠΡΟΣΟΧΗ!
  1. Πριν την έναρξη της 1ης κατασκηνωτικής περιόδου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr οι κατασκηνώσεις που τους έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας .Αν η κατασκήνωση της επιλογής σας δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο , ο Τομέας Υγειονομικών δεν θα καταβάλει την δαπάνη
  2. Να αναγράφεται το επώνυμο του/των παιδιού(-ών) στην αίτηση και ο Α.Μ.Κ.Α.
  3. Οι αιτήσεις  υποβάλλονται μόνο με το  σχετικό έντυπο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, www.tsay.gr.
  4. Δεν γίνονται δεκτές σε καμιά περίπτωση αλλαγές στην κατασκήνωση και την περίοδο που δηλώθηκε αρχικά.
  5. Υποβάλλεται χωριστή αίτηση για αδέρφια που επιθυμούν άλλη περίοδο ή άλλη κατασκήνωση.
  6. Στην αίτηση πρέπει υπάρχει σφραγίδα με το όνομα του υπαλλήλου  που την παραλαμβάνει.

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

ΤΣΑΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Αριθμ. Πρωτ.:129606 
Αθήνα : 6/12/2013 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εισφορές Β' εξαμήνου 2013 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών καταβάλλονται μέχρι τις 31/12/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.2676/99, όπως ισχύει. 
Οι εισφορές κατατίθενται σε λογαριασμό τράπεζας. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταβολής, παρέχονται από το ατομικό ειδοποιητήριο ασφαλισμένου (ελευθέρως ασκούντων) το οποίο είναι διαθέσιμο (εκτυπώσιμο) από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τομέα μας, στην ιστοσελίδα www.tsay.gr

Το ατομικό ειδοποιητήριο, που απαιτείται για την εξόφληση των εισφορών θα είναι διαθέσιμο από 9/12/2013 (από την ιστοσελίδα WWW.TSAY.GR) Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-ΤΥ, εγγράφονται μέσω σύνδεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tsay.gr, εκτυπώνουν το ατομικό τους ειδοποιητήριο, μέσω της διαδρομής «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλισμένου». Μέσω της ίδιας διαδρομής δίνεται η επιλογή ενημέρωσης του ηλεκτρονικού σας φακέλου ασφαλισμένου για τυχόν ελλείψεις, διαφορές ή αλλαγές. Για τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ-ΤΥ ισχύουν οι υπάρχοντες κωδικοί πρόσβασης.

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, όπως αναφέρονται στα ατομικά ειδοποιητήρια έχει προκύψει από τα στοιχεία που περιέχονται στους φακέλους των ασφαλισμένων, η επικαιροποίηση των οποίων έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνουν οι ασφαλισμένοι και του έλεγχου του ΤΥ. Στις περιπτώσεις όυωο που τα στοιχεία αυτά είναι ανεπαρκή, ο υπολογισμός των εισφορών ενδέχεται να είναι λανθασμένο. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει άμεσα να γίνει διόρθωση των στοιχείων αυτών σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην υπηρεσία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλισμένου» και με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στο τμήμα Μητρώου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΤΑΑ-ΤΥ ή στα κατά τόπους γραφεία του ΕΤΑΑ-ΤΥ, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές και κατόπιν να εκδοθεί νέο ατομικό ειδοποιητήριο.

Στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές ποοπνουυένων εΕαυήνων θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα Εσόδων του Ταμείου (κεντρική ή περιφερειακές υπηρεσίες) ή να επικοινωνήσετε με το ΕΤΑΑ-ΤΥ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail) ή τηλεομοιότυπου (fax), προκειμένου να υπολογιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από το πλησιέστερο ΕΤΑΑ-ΤΥ. (Τα τηλέφωνα και τα φαξ επικοινωνίας των περιφερειακών ΕΤΑΑ-ΤΥ αναγράφονται στο τέλος της παρούσης ανακοίνωσης). Η εξόφληση των εισφορών διενεργείται μέσω Τράπεζας (Ν3863/2010) όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο ατομικό ειδοποιητήριο ασφαλισμένου. 
Προσοχή: 
1. Το ειδοποιητήριο είναι εξατομικευμένο. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις εισφορές και μόνον αυτές, που αναφέρονται σε αυτό. Κάθε ειδοποιητήριο αναφέρει συγκεκριμένο ποσό που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επίσης, το ειδοποιητήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλον ασφαλισμένο για την καταβολή των δικών του εισφορών. 
2. Οι καταβολές σας καταγράφονται στα στοιχεία του ηλεκτρονικού σας φακέλου κι επομένως, δεν κρίνεται απαραίτητη η προσέλευσή σας στις Υπηρεσίες του Ταμείου για την αναγραφή της πληρωμής στο ασφαλιστικό βιβλιάριο.