Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΣΑΥ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών αρ.10/26-1-2016 σας ενημερώνουμε ότι : Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας και προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση ειδοποιητηρίων με τις διαφορές ασφαλίστρου λόγω μετάβαση σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία: 
  1. Μετά τη λήξη της παράτασης προθεσμίας καταβολής των εισφορών β’ εξαμήνου 2015 με τη χρήση των αναρτημένων ειδοποιητηρίων ( στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι διαφορές ασφαλίστρου α’ εξαμήνου 2015 για τους Ν.Α ασφαλισμένους), να δημιουργηθούν ειδοποιητήρια με τυχόν διαφορές ασφαλίστρου χρονικού διαστήματος 1/7/2011 – 31/12/2014 ανά κατηγορία. 
  2. Όσοι ασφαλισμένοι αδυνατούν να εξοφλήσουν τις εισφορές β’ εξαμήνου 2015 όπως αναφέρουμε ανωτέρω έχουν δικαίωμα, αφού προσέλθουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου ή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες,: 
α) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, με την προϋπόθεση ότι δεν θα ισχύει συγχρόνως καμία προηγούμενη ρύθμιση ή
β) Να ζητήσουν έκδοση νέου ειδοποιητηρίου για εισφορές β’ εξαμήνου 2015 με τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία εξόφλησης
γ) Να δοθεί παράταση εξόφλησης των διαφορών ασφαλίστρου χρονικού διαστήματος 1/7/2011 μέχρι 31/12/2014 και 1/1/2015-30/06/2015 που προκύπτουν μετά την μετάβαση σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, προκειμένου να εξοφληθούν και να δημιουργηθούν ειδοποιήτηρια για εφάπαξ εξόφληση αυτών μέχρι 31/3/2016. 

3. Όσοι ασφαλισμένοι έχουν ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4305/2014 και Ν.4321/2015 και καταβάλουν κανονικά τις δόσεις δεν δικαιούνται τη τμηματική εξόφληση των εισφορών για το χρονικό διάστημα 1/1/2015-31/12/2015.

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

ΤΣΑΥ: ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆. Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ν.4331/2015 ΑΡΘΡΟ 39) 
Προκειµένου να εκδοθεί διοικητική πράξη υπαγωγής ασφαλισµένου σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2016 ή αναδροµικά από 1/1/2015 και µέχρι 31/12/2016 πρέπει: 
1)Να υποβληθεί αίτηση του ασφαλισµένου που να ζητά την κατάταξή του σε χαµηλότερη ασφαλιστική κατηγορία. (σχετ. η από 10/7/2015 ανακοίνωση της ιστοσελίδας µας) 
2)Να πληρωθεί η τρέχουσα εισφορά µέχρι 31/7/2015 ,κατά παράταση της προηγούµενης λήξης της 30ης 6ου 2015. 
3)Να µην υπάρχουν οφειλές κατά την υποβολή της αίτησης. 
4)Επί ύπαρξης οφειλής να έχει υπαχθεί ο ασφαλισµένος (κατά την υποβολή της αίτησης) σε ρύθµιση και µάλιστα εξυπηρετούµενη. 
Για το άρθρο 39 του ν. 4331/2015 εκκρεµεί έκδοση προβλεπόµενης από τον νόµο Υπουργικής απόφασης. 
Τέλος σε περίπτωση αναδροµικής υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία θα επιστραφεί (συµψηφιζόµενη ) η διαφορά του 1ου εξαµήνου στον ασφαλισµένο.
Εξάλλου η συχνή ψήφιση νέων νόµων για το ασφαλιστικό και η συχνότατη αλλαγή αυτών δηµιουργούν σοβαρά τεχνικά προβλήµατα που δεν µπορούν να προβλεφθούν. 
Το Ταµείο δυστυχώς έχει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και µηχανογραφικών εφαρµογών που δυσχεραίνουν την αντιµετώπιση των συνεχών αλλαγών. 
Καταβάλλουµε πολλές προσπάθειες να ανατάξουµε παθογένειες ετών. 
Ζητάµε την κατανόησή σας. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

ΤΣΑΥ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ

Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με την επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4331/2015 και την Φ.10043/οικ.32742/811/2015, εισάγονται ανά κατηγορία ασφαλισμένων οι εξής ρυθμίσεις: 

Α. Νέοι Ασφαλισμένοι – Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας 

1. Οι νέοι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα αποκτούν δικαίωμα υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία και δύνανται να παραμείνουν σε αυτή μέχρι 31/12/2016. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 15 του ν.3986/2011, οι νέοι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ υπάγονται σήμερα υποχρεωτικά, βάσει του χρόνου ασφάλισής τους, στην 1η, 2η ή 3η ασφαλιστική κατηγορία, ενώ στις λοιπές ανώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες (4η έως 14η ασφαλιστική κατηγορία) έχουν υπαχθεί προαιρετικά κατόπιν σχετικής αίτησης. Ως εκ τούτου με τη νέα ρύθμιση όσοι βρίσκονται στη 2η ασφαλιστική κατηγορία μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, ενώ όσοι βρίσκονται στη 3η ασφαλιστική κατηγορία μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους στην 1η ή στην 2η ασφαλιστική κατηγορία. 

2. Για την άσκηση του δικαιώματος υποβάλλεται σχετική αίτηση από τους ενδιαφερόμενους, ενώ η υπαγωγή στην επιλεγείσα κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία αρχίζει από την πρώτη του επομένου έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η αίτηση. Συνεπώς, για αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι 31/12/2015 η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία θα γίνει από 1/1/2016 και θα ισχύει μέχρι 31/12/2016. 
Επιπλέον, δικαίωμα επιλογής κατώτερης της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας έχουν και οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί κατόπιν αίτησή τους σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός του 2015. Η υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία θα αφορά το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2016. Αναδρομική υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2015 δεν είναι δυνατή, καθώς με αίτησή τους που έχει υποβληθεί στις αρχές του 2015 έχουν επιλέξει την υπαγωγή τους σε ανώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία (π.δ. 124/1993, 125/1993, 126/1993). 
Κατ’ εξαίρεση, οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να υπαχθούν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία αναδρομικά από 1/1/2015 θα υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός του 2015. Σε περίπτωση που οι ασφαλισμένοι επιλέξουν την αναδρομική τους υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2015, έχουν όμως καταβάλλει ήδη ασφαλιστικές εισφορές υπολογιζόμενες επί της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας, οι Υπηρεσίες των Τομέων θα προχωρούν σε συμψηφισμό της προκύπτουσας διαφοράς με μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές. 
Ευνόητο είναι ότι η υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία θα αφορά το σύνολο του έτους και όχι ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην προκύψει ζήτημα κατά τον υπολογισμό της σύνταξης για το έτος αυτό. 
Το δικαίωμα υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ασκείται άπαξ. Συνεπώς οι ασφαλισμένοι που θα υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής σε συγκεκριμένη ασφαλιστική κατηγορία, κατώτερη της υποχρεωτικής, δεν μπορούν να επανέλθουν με νεότερη αίτησή τους επιλέγοντας άλλη κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας, εκτός των περιπτώσεων απώλειας του σχετικού δικαιώματος. 
Για παράδειγμα εάν ένας ασφαλισμένος που βρίσκεται υποχρεωτικά στην 3η ασφαλιστική κατηγορία και επιλέξει να υπαχθεί στη 2η ασφαλιστική κατηγορία δεν μπορεί να επανέλθει με νεότερη αίτησή του ζητώντας να υπαχθεί στην 1η ασφαλιστική κατηγορία. 

3. Προκειμένου οι ασφαλισμένοι να υπαχθούν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, θα πρέπει κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης να μην έχουν οφειλές προς το ΕΤΑΑ ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών να έχουν υπαχθεί καθεστώς ρύθμισης και να είναι ενήμεροι. Για να παραμείνουν στην επιλεχθείσα κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, οι ασφαλισμένοι πρέπει να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους εισφορές, ενώ όσοι έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών να μην εκπέσουν αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση εκπίπτουν του δικαιώματος παραμονής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, και επανέρχονται αυτοδικαίως στην υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα υπαγόταν βάσει του χρόνου ασφάλισής τους, ως να μην είχαν ασκήσει το σχετικό δικαίωμα. 
Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, ο ασφαλισμένος μπορεί να ασκήσει εκ νέου το δικαίωμα για μία μόνο φορά, κατατασσόμενος στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία από την πρώτη του επομένου της υποβολής της νέας αίτησης μήνα. 
Ευνόητο είναι ότι από 1/1/2017 οι ασφαλισμένοι που έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας επανέρχονται στην ασφαλιστική κατηγορία που προκύπτει βάσει του χρόνου ασφάλισης, συνυπολογιζόμενου και του χρόνου κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος είχε υπαχθεί σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία. 
Οι διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 14 – 17 του ν.3986/2011 είχαν ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής την 1/7/2011. Από την παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4331/2015 προβλέπεται ευνοϊκό καθεστώς εξόφλησης οφειλών των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1/7/2011 μέχρι 31/12/2014, οι οποίες οφείλονται αποκλειστικά στην εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του ν.3986/2011. Συγκεκριμένα οι οφειλές αυτές εξοφλούνται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών λόγω καθυστέρησης εξόφλησής τους. 

4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στους λοιπούς Τομείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας του ΕΤΑΑ, καθώς και στην Ειδική Προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ και τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ. 

Β. Παλαιοί Ασφαλισμένοι – Εξαίρεση από την καταβολή πρόσθετης εισφοράς 

Αντίστοιχα με τα ανωτέρω, οι παλαιοί ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα εξαιρούνται για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 31/12/2016 από την υποχρέωση καταβολής της πρόσθετης εισφοράς που προβλέπεται από το άρθρο 44 παρ. 14 του ν.3986/2011. Σε περίπτωση που για το ανωτέρω διάστημα έχει καταβληθεί η πρόσθετη εισφορά, θα γίνει συμψηφισμός του ποσού που έχει καταβληθεί με μελλοντικές εισφορές. Από 1/1/2017 και μετά, οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν την πρόσθετη εισφορά όπως προβλέπεται από το ν.3986/2011. 
Ευνόητο είναι ότι για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους νέους ασφαλισμένους, προκειμένου οι παλαιοί ασφαλισμένοι να εξαιρεθούν από την καταβολή της πρόσθετης εισφοράς θα πρέπει να μην έχουν οφειλές προς το ΕΤΑΑ ή να βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών, και να καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές. 

Γ. Παλαιοί και Νέοι Ασφαλισμένοι – Ρύθμιση οφειλών από την εφαρμογή του ν.3986/2011 

Επισημαίνουμε ότι οι οφειλές που ρυθμίζονται κατά τον ανωτέρω τρόπο αφορούν αποκλειστικά τα πρόσθετα ποσά εισφορών που έπρεπε να καταβληθούν λόγω της εφαρμογής των ρυθμίσεων του ν.3986/2011, δηλαδή οφειλές λόγω μη καταβολής της πρόσθετης εισφοράς για τους παλαιούς ασφαλισμένους και λόγω της υποχρεωτικής μετάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική (υποχρεωτική υπαγωγή στη 2η ασφαλιστική κατηγορία). Λοιπά ποσά οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην εν λόγω χρονική περίοδο δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση.

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

ΤΣΑΥ: ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στο ΦΕΚ 69/2.7.2015 Τεύχος Α δημοσιεύτηκε ο Ν4331/15 που, μεταξύ των άλλων, στο αρθ.39 προβλέπει την επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας με ανάλογη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Διευκρινιστικές οδηγίες θα αναρτηθούν το επόμενο διάστημα ύστερα από απόφαση του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α. ,την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και των σχετικών εγκυκλίων του εποπτεύοντος Υπουργείου.

Στο παρακάτω Link μπορείτε να βρείτε τη σχετική διάταξη και τις αντίστοιχες αιτήσεις .

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Ταμείο από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου.

Παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι πριν την υποβολή της αίτησης να μελετούν προσεκτικά τη σχετική διάταξη.

Νόμος 4331/2015

Αίτηση για υπαγωγή σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία

Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ: ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΩΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. 

Το Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. με την απόφαση 343 θέμα 25 της 23/4/2015 συνεδρίασης και η Διοικούσα Επιτροπή Υγειονομικών με την απόφαση αριθ.53/6-3-2015, ενέκρινε τη φιλοξενία 2400 παιδιών, που ασφαλίζονται στον ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ και έχουν γεννηθεί από 1/1/2001 έως 31/12/2009 σε παιδικές κατασκηνώσεις με τις οποίες έχει συμβληθεί το Ε.Τ.Α.Α., για τρεις (3) περιόδους είκοσι δύο (22) ημερών η κάθε μία. 

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει με εισοδηματικά κριτήρια, όπως αναφέρεται στη σχετική αίτηση. Το όριο των 2400 παιδιών θα προκύψει από την συμπλήρωση του αριθμού των παιδιών σε συνδυασμό με το Ε1. Για τον υπολογισμό του ποσού αθροίζονται όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα της πηγής που προέρχονται και για τους 2 συζύγους (μισθωτές υπηρεσίες , ελεύθερο επάγγελμα, ενοίκια, τόκοι καταθέσεων κ.λ.π. 

Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση για την υποβολή του Ε1 και για καμιά κατηγορία ασφαλισμένων. 

Από τις τυχόν κληρώσεις των υπεράριθμων παιδιών σε κατασκηνώσεις και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται και μόνο για αυτές , τα παιδιά των πολυτέκνων με την προσκόμιση της κάρτας πολυτέκνων, τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών , προσκομίζοντας υποχρεωτικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, αποκλειστικά και μόνο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Τομέα Υγειονομικών στην Αθήνα, στη Δ/νση του Τομέα Υγειονομικών Θεσσαλονίκης, καθώς και στα Τμήματα και Γραφεία Τ.Υγειονομικών Πειραιά, Αχαϊας, Τρίπολης, Μεσσηνίας, Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας Κοζάνης, Ιωαννίνων, Έβρου, Λέσβου, Ρόδου, Σερρών και Ηρακλείου, για την 1η, 2η 3η 4η περίοδο από 2 Ιουνίου 8.00 π.μ έως 10 Ιουνίου 13.00 μ.μ. πέραν των οποίων καμία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή. 

Οι Υγειονομικοί που υποβάλλουν αίτηση θα έχουν μαζί τους απαραιτήτως το ασφαλιστικό τους βιβλιάριο, το Ε1 ή το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2014 και μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, για κάθε παιδί προκειμένου να εκδοθεί από την Υπηρεσία η κάρτα κατασκηνωτή (η φωτογραφία στην κάρτα κατασκηνωτή μονογράφεται και σφραγίζεται από τον υπάλληλο). 

Ταυτόχρονα με την αίτηση θα υποβάλλεται υποχρεωτικά και η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, του γονέα που ασφαλίζει το παιδί, στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει καταχωρηθεί στον Ηλεκτρονικό Φάκελο θεώρηση ασφαλιστικής ικανότητας για τον ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη και έχουν πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο . 

Αν μετά τον έλεγχο της Υπηρεσίας προκύψει ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα, η αίτηση δεν ισχύει, χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

Η κάρτα κατασκηνωτή και η Υπεύθυνη Δήλωση προσέλευσης υπογράφονται από τους γονείς και είναι απαραίτητες για την παράδοση του παιδιού στην Κατασκήνωση. 

Επισημαίνουμε ότι η Υπεύθυνη Δήλωση αποχώρησης δίδεται στον ασφαλισμένο για να συμπληρωθεί , να υπογραφεί και να δοθεί στην κατασκήνωση κατά την αποχώρηση του παιδιού από αυτήν. 

Οι γονείς μπορούν να επισκεφθούν τις κατασκηνώσεις της προτίμησής τους για να έχουν άμεση αντίληψη των εγκαταστάσεων. 

Πληροφορίες παρέχονται στο www.tsay.gr ,στο Ε.Τ.Α.Α.-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ στην Αθήνα , στη Δ/νση του Τομέα Υγειονομικών Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο 2310-513458, στο Τμήμα Πειραιά 210-4125805, καθώς και στα Τμήματα Αχαΐας 2610-270511,Ηρακλείου 2810-330341, Έβρου 25510-80262, Λάρισας 2410-250448, Ιωαννίνων 26510-27868 , τα Γραφεία του Τομέα Υγειονομικών, Κοζάνης, Τρίπολης 2710-234715, Μαγνησίας 24210-29540, Φθιώτιδας 22310-47462, Μυτιλήνης 22510-29348, Μεσσηνίας 27210-94866, Καρδίτσας 24410-47094, Ρόδου 22410-23466, Σερρών 23210-22202 . 

Επίσης σας πληροφορούμε ότι εξακολουθεί να ισχύει για το Τομέα η μη συμμετοχή των ασφαλισμένων στο ημερήσιο τροφείο. 

Καταστάσεις με τις συμβεβλημένες κατασκηνώσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α και του Τομέα Υγειονομικών, όπου έχουν ήδη αναρτηθεί τα έντυπα των αιτήσεων, η υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης και αποχώρησης και η κάρτα κατασκηνωτή, μόλις εγκριθούν από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.

Πριν την έναρξη της 1ης κατασκηνωτικής περιόδου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr οι κατασκηνώσεις που τους έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

1. Πριν την έναρξη της 1ης κατασκηνωτικής περιόδου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr οι κατασκηνώσεις που τους έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας .Αν η κατασκήνωση της επιλογής σας δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο, ο Τομέας Υγειονομικών δεν θα καταβάλει την δαπάνη. 
 2. Να αναγράφεται το επώνυμο του/των παιδιού(-ών) στην αίτηση και ο Α.Μ.Κ.Α. 
3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο με το σχετικό έντυπο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, www.tsay.gr. 
4. Δεν γίνονται δεκτές σε καμιά περίπτωση αλλαγές στην κατασκήνωση και την περίοδο που δηλώθηκε αρχικά. 
5. Υποβάλλεται χωριστή αίτηση για αδέρφια που επιθυμούν άλλη περίοδο ή άλλη κατασκήνωση. 
6. Στην αίτηση πρέπει υπάρχει σφραγίδα με το όνομα του υπαλλήλου που την παραλαμβάνει. 
Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

ΤΣΑΥ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

Μετά από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ αποφασίστηκε η παράταση της διορίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του Β' εξαμήνου 2014 έως 31/1/2015.